વિશ્લેષણ કરો  અથવા    ભાષા:

પટેલ મૂળ

છેલ્લું નામ મૂળ પટેલ

Means "landowner" in Gujarati.

તમારું નામ અને અટકનું વિશ્લેષણ કરો. આ મફત છે!

અથવા
તમારું નામ:
તમારા અટક:
વિશ્લેષણ મેળવો

અટક વિશે વધુ પટેલ

પટેલ મહત્વ

પટેલ શું અર્થ છે? અટકનું પટેલ

 

પટેલ મૂળ

જ્યાં ઉપનામ પટેલ આવે છે? અટકનું મૂળ પટેલ

 

પટેલ વ્યાખ્યા

અન્ય ભાષાઓમાં આ ઉપનામ, છેલ્લું નામ પટેલ ના જોડણી અને ઉચ્ચારણ ચલો

 

પટેલ અટક ફેલાવો

છેલ્લું નામ પટેલ ક્યાંથી આવે છે? છેલ્લું નામ પટેલ કેટલું સામાન્ય છે?

 

નામો સાથે પટેલ સુસંગતતા

નામો સાથે પટેલ સુસંગતતા પરીક્ષણ

 

પટેલ અન્ય ઉપનામો સાથે સુસંગતતા

અન્ય અટકો સાથે પટેલ સુસંગતતા પરીક્ષણ

 

પટેલ સાથે જાઓ તે નામો

પટેલ સાથે જાઓ તે નામો