વિશ્લેષણ કરો  અથવા    ભાષા:

અંકુર પ્રથમ નામની વ્યાખ્યા

અંકુર નામની વ્યાખ્યા: આ નામ અન્ય ભાષાઓમાં, સ્પેલિંગ અને ઉચ્ચાર ચલો, પ્રથમ નામ અંકુર ના માદા અને પુરુષ સ્વરૂપો.

અંકુર વ્યાખ્યાયિત કરો

Means "sapling, sprout, shoot" in Sanskrit.

શું અંકુર એક છોકરો નામ છે?

હા, નામ અંકુર એ પુરૂષવાચી લિંગ છે

પ્રથમ નામ અંકુર ક્યાંથી આવે છે?

અંકુર ભારતીય, હિન્દી, મરાઠી માં સૌથી સામાન્ય નામ છે

પ્રથમ નામ અંકુર માટેના અન્ય જોડણીઓ

, (હિન્દીમાં), (મરાઠીમાં)

તમારું નામ અને અટકનું વિશ્લેષણ કરો. આ મફત છે!

અથવા
તમારું નામ:
તમારા અટક:
વિશ્લેષણ મેળવો

પ્રથમ નામ અંકુર વિશે વધુ

અંકુર નામનો અર્થ

અંકુર શું અર્થ છે? નામનો અર્થ અંકુર

 

પ્રથમ નામના અંકુર મૂળ

અંકુર નામ ક્યાંથી આવ્યું? પ્રથમ નામનું મૂળ અંકુર

 

અંકુર પ્રથમ નામ વ્યાખ્યા

અન્ય ભાષાઓમાં આ પ્રથમ નામ, સ્પેલિંગ અને ઉચ્ચાર ચલો, પ્રથમ નામ અંકુર ના માદા અને નર વેરિયન્ટ્સ.

 

અંકુર ઉપનામ સાથે સુસંગતતા

અંકુર ઉપનામ સાથે સુસંગતતા પરીક્ષણ

 

અન્ય નામો સાથે સુસંગત અંકુર

અન્ય નામો સાથે અંકુર સુસંગતતા પરીક્ષણ

 

અંકુર નામવાળા ઉપનામની સૂચિ

અંકુર નામવાળા ઉપનામની સૂચિ