વિશ્લેષણ કરો  અથવા    ભાષા:

પ્રથમ નામના Lorena મૂળ

પ્રથમ નામનું મૂળ Lorena જુદા જુદા દેશો અને ભાષાઓમાં પ્રથમ નામ Lorena ના મૂળનું ઇતિહાસ

પ્રથમ નામનું મૂળ Lorena

Hlud + Hari >

પ્રાચીન જર્મનપ્રાચીન જર્મન (તત્વ)(તત્વ)

ક્લોડોડેર >

પ્રાચીન જર્મન (using તત્વ)

ક્લોથર >

પ્રાચીન જર્મન

લોથાર >

પ્રાચીન જર્મન

Lothari regnum >

લેટ રોમન (સ્થાનનું નામ)

Lorena >

સ્પેનિશ (સ્થાનનું નામ)

Lorena ના પ્રથમ નામનું સંપૂર્ણ વૃક્ષ

Hlud + Hari >

પ્રાચીન જર્મનપ્રાચીન જર્મન (તત્વ)(તત્વ)

 
 
ક્લોડોડેર >

પ્રાચીન જર્મન (using તત્વ)

 
 
 
ક્લોથર >

પ્રાચીન જર્મન

 
 
 
 
લોથાર >

પ્રાચીન જર્મન

 
 
 
 
 
લોટરી >

ઇટાલિયન

 
 
 
 
 
લોથાર >

ફ્રેન્ચ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
લોથાર >

જર્મન

 
 
 
 
 
Lothari regnum >

લેટ રોમન (સ્થાનનું નામ)

 
 
 
 
 
 
Lorena >

સ્પેનિશ (સ્થાનનું નામ)

 
 
 
 
 
 
 
Lorena >

સ્પેનિશ

 
 
 
 
 
 
Lorena >

પોર્ટુગીઝ (સ્થાનનું નામ)

 
 
 
 
 
 
 
Lorena >

પોર્ટુગીઝ

 
 
 
 
 
 
Lorena >

ઇટાલિયન (સ્થાનનું નામ)

 
 
 
 
 
 
 
Lorena >

ઇટાલિયન

 
 
 
 
 
 
 
 
Lorena >

ક્રોએશિયન

 
 
 
 
 
 
Lorraine >

ફ્રેન્ચ (સ્થાનનું નામ)

 
 
 
 
 
 
 
Lorraine >

અંગ્રેજી (સ્થાનનું નામ)

 
 
 
 
 
 
 
 
લોરેન >

અંગ્રેજી

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ચાર્માઈન >

અંગ્રેજી (અવાજ દ્વારા પ્રભાવિત)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
શ્રીમિન >

અંગ્રેજી (વિરલ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
લૅરાઈન >

અંગ્રેજી

 
 
 
 
 
 
 
 
 
લોરેન >

અંગ્રેજી (વિરલ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
લોરેન >

અંગ્રેજી

 
 
 
 
 
 
 
 
 
લોરેનને >

અંગ્રેજી (વિરલ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
લોરેન >

અંગ્રેજી

 
 
 
 
 
 
 
 
 
લોરી >

અંગ્રેજી (ડિમિનિટિવલ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
લોરી >

અંગ્રેજી (ડિમિનિટિવલ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
લોરી >

અંગ્રેજી (ડિમિનિટિવલ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
લોરીરી >

અંગ્રેજી (ડિમિનિટિવલ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
રૈને >

અંગ્રેજી (વિરલ) (ટૂંકા સ્વરૂપ)

 
 
 
 
 
 
Lothringen >

જર્મન (સ્થાનનું નામ)

તમારું નામ અને અટકનું વિશ્લેષણ કરો. આ મફત છે!

અથવા
તમારું નામ:
તમારા અટક:
વિશ્લેષણ મેળવો

પ્રથમ નામ Lorena વિશે વધુ

Lorena નામનો અર્થ

Lorena શું અર્થ છે? નામનો અર્થ Lorena

 

પ્રથમ નામના Lorena મૂળ

Lorena નામ ક્યાંથી આવ્યું? પ્રથમ નામનું મૂળ Lorena

 

Lorena પ્રથમ નામ વ્યાખ્યા

અન્ય ભાષાઓમાં આ પ્રથમ નામ, સ્પેલિંગ અને ઉચ્ચાર ચલો, પ્રથમ નામ Lorena ના માદા અને નર વેરિયન્ટ્સ.

 

અન્ય ભાષાઓમાં Lorena

જાણો કેવી રીતે પ્રથમ નામ Lorena બીજા દેશની બીજી ભાષામાં પ્રથમ નામ સાથે અનુલક્ષે છે.

 

Lorena ઉપનામ સાથે સુસંગતતા

Lorena ઉપનામ સાથે સુસંગતતા પરીક્ષણ

 

અન્ય નામો સાથે સુસંગત Lorena

અન્ય નામો સાથે Lorena સુસંગતતા પરીક્ષણ

 

Lorena નામવાળા ઉપનામની સૂચિ

Lorena નામવાળા ઉપનામની સૂચિ