વિશ્લેષણ કરો  અથવા    ભાષા:

સેગ્રેટી વ્યાખ્યા

સેગ્રેટી ઉપનામની વ્યાખ્યા: અન્ય ભાષાઓમાં આ અટક, છેલ્લા શબ્દ સેગ્રેટી ના જોડણી અને ઉચ્ચારણનાં ચલો.

સેગ્રેટી વ્યાખ્યાયિત કરો

Means "confidant" from the Old Italian segreto.

જ્યાં અટક સેગ્રેટી આવે છે?

સેગ્રેટી માં ઉપનામ ઇટાલિયન સૌથી સામાન્ય છે
છેલ્લું નામ માટેનો સ્રોત સેગ્રેટી: ઉપનામ.

તમારું નામ અને અટકનું વિશ્લેષણ કરો. આ મફત છે!

અથવા
તમારું નામ:
તમારા અટક:
વિશ્લેષણ મેળવો

અટક વિશે વધુ સેગ્રેટી

સેગ્રેટી મહત્વ

સેગ્રેટી શું અર્થ છે? અટકનું સેગ્રેટી

 

સેગ્રેટી મૂળ

જ્યાં ઉપનામ સેગ્રેટી આવે છે? અટકનું મૂળ સેગ્રેટી

 

સેગ્રેટી વ્યાખ્યા

અન્ય ભાષાઓમાં આ ઉપનામ, છેલ્લું નામ સેગ્રેટી ના જોડણી અને ઉચ્ચારણ ચલો

 

નામો સાથે સેગ્રેટી સુસંગતતા

નામો સાથે સેગ્રેટી સુસંગતતા પરીક્ષણ

 

સેગ્રેટી અન્ય ઉપનામો સાથે સુસંગતતા

અન્ય અટકો સાથે સેગ્રેટી સુસંગતતા પરીક્ષણ