વિશ્લેષણ કરો  અથવા    ભાષા:

અટકનું નાગી

છેલ્લું નામ નાગી ફેલાવો નકશો.

છેલ્લું નામ નાગી ક્યાંથી આવે છે?

વિશ્વની દેશો દ્વારા ઉપનામ નાગી વિતરણ ઓનલાઇન શોધો

અટક નાગી કેટલું સામાન્ય છે?

શું રાષ્ટ્રીયતા નાગી છે?

દેશ વિતરણ રકમ
હંગેરી
 
193 050
ઇજિપ્ત
 
140 552
રોમાનિયા
 
24 424
સ્લોવાકિયા
 
10 165
ઑસ્ટ્રિયા
 
3 615
નોરફોક આઇલેન્ડ
 
3

તમારું નામ અને અટકનું વિશ્લેષણ કરો. આ મફત છે!

અથવા
તમારું નામ:
તમારા અટક:
વિશ્લેષણ મેળવો

અટક વિશે વધુ નાગી

નાગી મહત્વ

નાગી શું અર્થ છે? અટકનું નાગી

 

નાગી મૂળ

જ્યાં ઉપનામ નાગી આવે છે? અટકનું મૂળ નાગી

 

નાગી વ્યાખ્યા

અન્ય ભાષાઓમાં આ ઉપનામ, છેલ્લું નામ નાગી ના જોડણી અને ઉચ્ચારણ ચલો

 

નાગી અટક ફેલાવો

છેલ્લું નામ નાગી ક્યાંથી આવે છે? છેલ્લું નામ નાગી કેટલું સામાન્ય છે?

 

નામો સાથે નાગી સુસંગતતા

નામો સાથે નાગી સુસંગતતા પરીક્ષણ

 

નાગી અન્ય ઉપનામો સાથે સુસંગતતા

અન્ય અટકો સાથે નાગી સુસંગતતા પરીક્ષણ

 

નાગી સાથે જાઓ તે નામો

નાગી સાથે જાઓ તે નામો